Kotel na dřevo BLAZE COMFORT

Zplynovací
kotel na dřevo
BLAZE COMFORT

Kotel na dřevo s řídící jednotkou s regulovatelností 50–100 % a volitelnou výbavou

 • ECODESIGN
 • Class 5
 • 3 patenty
 • Výhodná cena, nízká spotřeba paliva, kompaktní rozměry
 • Certifikovaná regulovatelnost výkonu 50–100 %
  umožňuje instalaci menší akumulační nádrže
 • Komfortní poloautomatický provoz a obsluha
 • Možnost samotížného zapojení
 • Splňuje EKODESIGN, energetická třída kotle A+
 • 5. emisní třída, certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5

Výhody zplynovacího kotle na dřevo
BLAZE COMFORT

 1. PATENTOVÁNO

  Mechanická detekce zbytkového paliva

  Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 2. PATENTOVÁNO

  Ochrana před nízkoteplotní korozí

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek (volitelné příslušenství).

 3. PATENTOVÁNO

  Třípásmový přívod vzduchu

  Přívod vzduchu zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů. Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory snižuje vlhkost paliva na ideální hodnotu, aby jej bylo možné kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

 4. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

  V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplynovacím kotlům. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplynovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

 5. Spádované dno zplynovací komory

  Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

 6. Špičková regulovatelnost výkonu kotle

  Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Nastavení sníženého výkonu zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %. Umožňuje instalaci akumulační nádrže až o polovičním objemu, oproti běžným kotlům.

 

Třípásmový přívod spalovacího vzduchu

U kotle lze snadno řídit rozložení vzduchu vstupujícího do paliva (předsoušecího vzduchu přiváděného nad vrstvu paliva). Kotel je proto možné přizpůsobit i různorodým palivům. Díky tomu efektivně spaluje paliva, která snadno nahořívají (například menší odřezky měkkého dřeva), i paliva, která nahořívají obtížně (velká polena tvrdého dříví).

Kotel na dřevo Blaze s třípásmovým přívodem vzduchu

Regulace třípásmového přívodu vzduchu

Předsoušecí a primární vzduch otevřen na 100 %, sekundární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě předsoušení paliva nebo velkých kusů polen.

Sekundární vzduch otevřen na 100 %, předsoušecí a primární vzduch zcela uzavřen.

V této pozici se nachází clona přívodu vzduchu v případě spalování suchého tvrdého dřeva nebo briket, kde je potřeba vyšší množství sekundárního vzduchu pro účinné spalování.

Primární a sekundární vzduch otevřen na 50 %, předsoušecí vzduch zcela uzavřen.

V této poloze se nachází clona při spalování běžného paliva.

Poloautomatický provoz pyrolytického kotle

Přiložení
Po 8 hodinách
Po 24 hodinách
Po 24 a více hodinách
Po krátké době

1

Přiložení - po přiložení paliva v celém objemu přikládací komory je doba hoření až 8 hodin v závislosti na typu paliva a zvoleném výkonu kotle.

2

Po 8 hodinách - jakmile poklesne úroveň hladiny paliva pod práh detekce, čidlo dá signál a regulátor vypíná ventilátor. Tím zastavuje proces hoření.

3

Do 24 hodin od prvního přiložení jsou v kotli stále žhavé uhlíky, takže stačí přiložit rovnou větší kusy paliva, zapnout ventilátor a kotel pokračuje v provozu.

4

Po 24 a více hodinách od prvního přiložení již v komoře nebudou žhavé uhlíky, pokud uživatel nepřiloží včas. Zůstanou zde ale zbytky paliva v podobě dřevěného uhlí. V tomto případě je ale dostačující zapnout ventilátor, kouskem papíru zapálit vrstvu dřevěného uhlí, která v komoře zůstala.

5

Po krátké době dojde k rozhoření dřevěného uhlí a následně je možné přiložit rovnou větší kusy paliva. Pomocí mechanismu detekce zbytkového paliva je zajištěn vysoký komfort obsluhy vzhledem k absenci nových roztápěn, kdy uživatel musí kotel čistit, štípat malé třísky a čekat, než se kotel rozhoří.

Porovnání parametrů zplynovacích kotlů

  Kotle BLAZE Běžný kotel
Možnost instalace bez akumulační nádrže (jen u kotlů s regulovatelností 30–100 %) ANO NE
Certifikovaný regulovatelný výkon ANO NE
Samotížné zapojení ANO NE
Provoz při výpadku el. energie ANO NE
Integrovaná ochrana zpátečky termostatem ANO NE
Horní přikládání ANO NE
Využitelný objem přikládací komory cca 90 % cca 70 %
Doba hoření na jedno přiložení
(při max. naplněné komoře tvrdým kusovým dřevem)
3–8 hod 2–5 hod
Spotřeba paliva 0,25–0,35 kg/kWh 0,35–0,45 kg/kWh

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE GREEN

Podrobný popis

Technická řešení a z nich vyplývající přednosti kotle BLAZE COMFORT

Integrované směšování-ochrana zpátečky (volitelné): úspora investiční a provozní

Systém objemové detekce zbytkového paliva: komfort obsluhy, úspora paliva

Třípásmový přívod vzduchu: schopnost efektivně spalovat více druhů paliv

Spádované dno: není nutno vybírat popel z přikládací komory = komfort obsluhy

Kompaktní teplá komora: prodloužená životnost

Mechanické turbulátory (volitelné): komfort obsluhy a úspora paliva díky čistému výměníku

Vodorovná dvířka: efektivní a pohodlné přikládání paliva

Flexibilní kouřové hrdlo, malé zástavné prostory, pravolevé provedení: úspora prostoru a snadné připojení na spalinové cesty

Pokročilá konstrukční platforma s usměrněným zplynováním (sofistikované řešení přívodů primárního vzduchu do odváděcích kanálků ve dně přikládací komory) umožňuje výtečnou regulovatelnost výkonu: úspora objemu vyrovnávacích (akumulačních) nádrží, komfort obsluhy

Přednosti a možné úspory

Nízké provozní náklady

 • Úspora paliva - je zajištěna patentovaným systémem detekce stáložárné vrstvy a dalšími progresivními prvky (vícepásmový přívod primárního vzduchu, teplá přikládací komora, způsob řízení výkonu, předehřátý sekundární vzduch, atd.). Kotel proto dociluje vysoké účinnosti v reálném provozu. Díky přesné detekci vyhoření paliva, nedochází ke ztrátám při dohořívání zbytkové vrstvy a následném rozběhu.

  Kotel BC15: úspora 1-2 m³ paliva, tj. 1.000-2.000 Kč/rok (10.000-20.000 Kč za 10 let). Větší výkony úměrně více.
 • Úspora elektřiny - způsobilost k samotížnému zapojení (bez čerpadla a směšovacích armatur) šetří náklady na elektřinu. Úspora cca 150 kWh - 500 Kč/rok (5.000 Kč/10 let)
 • Úspora nákladů na servis a údržbu - progresivní koncepční prvky (např. dělené žárové tvarovky ze speciální keramiky, komponenty ze špičkové žáruvzdorné oceli, atd. spolu zajišťují uživateli nízké náklady na díly podléhající opotřebení. Minimum souvisejících technologií (nemusí být čerpadlo, Laddomat, externí dochlazování, atd.) rovněž minimalizuje riziko poruch, nároků na údržbu a s tím souvisejících nákladů. -> úspora 5.000-10.000 Kč/10let

Kvalita spalování

 • Originální konstrukce spalovacího prostoru, kdy palivo odhořívá rovnoměrně konstantním výkonem (palivo nenahoří v celém objemu násypky, ale odhořívá jen ve spodní vrstvě).
 • Kotel umožňuje kvalitně spalovat paliva různých rozměrů. Běžné zplynovací kotle jsou velmi citlivé na rozměry paliva.

  Finanční úspora díky schopnosti spalovat levnější palivo může dosáhnout až 50% ceny paliva... tj. 0-15 000 Kč/rok
 • Kotel má unikátní konstrukci přikládacího prostoru, systémem tzv. „kompaktní teplé komory“, kde stěny přikládací komory jsou zcela oddělené od vody a navíc teplotně izolované. Nedochází tedy k nadměrnému ochlazování paliva a spalování je proto kvalitní i při nízkém výkonu.
 • Regulátor vyhodnocuje okamžitý výkon kotle a zajišťuje, že kotel pracuje v pásmu nastavitelných výkonů s kvalitním spalováním a vysokou účinností.
 • Patentovaný systém 3 pásmového přívodu vzduchu umožňuje spalovat různě velké kusy paliva a předsouší je na ideální vlhkost.

Dlouhá životnost

 • Při zplynování dřeva vznikají organické kyseliny (kyselina octová, aj.). U běžných kotlů (z ocelových plechů nebo litiny) tyto kyseliny kondenzují na stěnách přikládací komory a způsobují chemickou korozi, která velmi zkracuje životnost kotle. Použitý systém kompaktní teplé přikládací komory tento problém zcela odstraňuje, protože komory mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je výrazně vyšší, než u kotlů na dřevo bez podobné ochrany.
 • Patentovaný systém integrovaného směšování vody (volitelné příslušenství) zajišťuje, že teplota ostatních teplosměnných ploch, které jsou ve styku se spalinami, je za provozu vyšší než rosný bod spalin (60°C). Jedná se tedy o dokonalou ochranu teplosměnných ploch výměníku před nízkoteplotní korozí. Náš kotel vydrží až 20 let a běžný kotel (bez protikorozní ochrany) průměrně 10 let.

Nízké celkové pořizovací náklady

 • Patentovaný systém směšování integrovaný v kotli (volitelné příslušenství), nahrazuje standardní ochranu zpátečky. Díky tomu je možné realizovat samotížné zapojení s akumulační nádrží a není nutná nákladná mísící armatura (např. typu Laddomat), čerpadlo, systém havarijního dochlazování.

  To představuje významnou úsporu v instalaci kotle a současně umožňuje provoz kotle (cirkulaci vody) i při výpadku elektřiny -> úspora související technologie (5.000–10.000 Kč) při zapojení
 • Díky výtečné regulovatelnosti výkonu je možné dosáhnout stejně kvalitního provozu (z hlediska efektivity a komfortu) i s menším objemem akumulačních nádrží než u běžných kotlů

  To je další významná investiční úspora -> úspora 10.000–20.000 Kč
 • Malé zástavné rozměry, malé prostorové nároky na instalaci a prostorové nároky na obsluhu spolu s prostorovou variabilitou kotle (flexibilní poloha hrdla spalin, pravolevé výstupy vody, pravolevá dvířka) minimalizují potřebný zastavěný prostor a mnohdy vůbec umožňují instalaci (do mnohých objektů se běžné kotle s požadovanými nádržemi ani nevejdou). V součtu náš kotel ušetří min. 1 m²

Komfort obsluhy

 • Díky výtečné regulovatelnosti a patentovanému systému automatického stáložáru je počet roztápění v kotli za sezónu několikanásobně menší než u běžných kotlů. Detekční rameno přesně a spolehlivě vyhodnotí kdy je optimální vrstva zbytkového paliva pro přepnutí do stáložárné odstávky. To zajistí maximální čas pro další přiložení bez nutnosti nového zátopu. Pokud i tak dojde k vyhasnutí, zůstává v topeništi ideální zátopová vrstva dřevěného uhlí, kterou stačí pouze zapálit (např. kouskem papíru) a následně již přiložit běžné dříví.

  Nutnost běžného roztápění (tj. vybírání popela se zbytky paliva z přikládací komory a roztápění pomocí třísek) tak v provozu zcela odpadá -> lze vyjádřit v úspoře času stráveného obsluhou: 5-10 minut denně představuje 20-40 hod/rok, což lze vyjádřit částkou 4.000-8.000 Kč/rok
 • Není potřeba odstraňovat popel ze dna přikládací komory. Po šikmých stěnách dna se popel průběžně sesouvá do spalovací komory.
 • Dlouhá doba hoření (až 8 h na redukovaný výkon).
 • Horní přikládací dvířka jsou ideální pro obsluhu a umožňují snadné přikládání různých rozměrů paliv.
 • Vzhledem ke kvalitnímu spalování obvykle stačí provádět odstraňování popela v průměru jednou za 2 týdny provozu. Propracovaná konstrukce kotle umožňuje snadné a časově nenáročné odstraňování popela a čištění výměníku. Nutnost ručního čištění hlavního zadního spalinového výměníku umožňují pohyblivé turbulátory, ovládané pákou na boku kotle (volitelné příslušenství)
 • Výkonný odtahový ventilátor společně s odsávací štěrbinou v přikládacím otvoru zabezpečují, že nedochází k zakuřování kotelny při přikládání a zátopu.
 • Odtahový ventilátor omezuje na minimum prašnost při odstraňování popela a čištění kotle.
 • Průzor keramickým sklem umožňuje obsluze snadno kontrolovat stav hoření a pomocí jednoduché regulace sekundárního vzduchu vylepšit spalování. S lambda sondou (volitelné příslušenství) a řídícím modulem probíhá regulace sekundárního vzduchu automaticky.
 • Kotel lze (omezeně) provozovat i při výpadku elektrického proudu pouze na komínový tah

Rozměry kotle

Rozměry kotle na dřevo BLAZE COMFORT
  BC 15 BC 20 BC 25 BC 30
  mm mm mm mm
A 1200 1200 1200 1200
B 530 530 714 714
C 402 402 586 586
D Ø147 Ø147 Ø147 Ø147
E 89 89 89 89
F 972 972 972 972
G 250 250 250 250
H 87 87 87 87
I 240 240 240 240
J 177 177 177 177
K 644 644 644 644
L 897 897 897 897
M 108 108 108 108
N G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"
O G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"
P G6/4" G6/4" G6/4" G6/4"

Technické parametry

  BC 15 BC 20 BC 25 BC 30
Kotlíková dotace (SVT kód) SVT24334 SVT24335 SVT24336 SVT24337
Regulovatelný výkon (kW) 7,5–15 10–20 12,5–25 15–30
Jmenovitý výkon (kW) 15 20 25 30
Účinnost (%) 92 92 93 94
Emisní třída 5.
Ecodesign ANO
Energetická třída A+
Délka polen (mm) 330 330 500 500
Objem přikládací komory (l) 80 80 120 120
Hmotnost kotle (kg) 330 330 440 440
Maximální provozní tlak (bar) 3
Objem vodního prostoru (l) 40 40 55 55

Automatické
řídící jednotky
ecoMAX

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako při 100% výkonu.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou (pokud je instalována) a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu kotle.

Automatická řídící jednotka ecoMAX 800D
Automatická řídící jednotka ecoMAX 860

ecoMAX 800D3

základní řídící jednotka

 • Regulace výkonu kotle
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Spalinové čidlo
 • Čerpadlo kotle
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby: horní čidlo - info o teplotě
 • Čerpadlo směšovače: 1
 • Řízení směšovače: 1
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo TUV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermní řízení
 • Letní/zimní režim
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje
   
 • ecoSTER 200

ecoMAX 860D3 TOUCH

příplatková řídící jednotka

 • Regulace výkonu kotle
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Spalinové čidlo
 • Čerpadlo kotle
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby: horní i spodní čidlo pro řízení aku
 • Čerpadlo směšovače: 2
 • Řízení směšovače: 2
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo TUV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermní řízení
 • Letní/zimní režim
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje
   
 • Řízení podavače pelet
 • Modulace výkonu peletového hořáku
 • Čidlo horních dvířek
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40
 

Internetový
systém
ecoNET

Internetový systém ecoNET
ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.

Internetový systém

Online servis. Internetový systém neslouží pouze uživateli. Využije jej také servisní firma, která může mít přístup k datům kotle a v případě potřeby zasáhnout do nastavení topného systému nebo řízení kotle a tím výrazně snížit náklady na servis.

Další příslušenství regulátoru

ecoSTER TOUCH

ecoSTER TOUCH

Dálkový ovládací panel s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH umožňuje ovládat a měnit nastavení kotle z míst, kde je panel instalován, například obývací pokoj.

eSTER x40

eSTER x40

Bezdrátový pokojový termostat s možností nastavení základních parametrů kotle a topného systému.

Internetový modul pro online ovládání

Rozšiřující modul pro řízení dalších topných okruhů

Umožňuje ovládání dalších dvou směšovacích ventilů a jejich čerpadel. Dále také zpřístupní funkci pro řízení cirkulačního čerpadla TUV.

Dokumenty ke stažení

PDF Katalog BLAZE HARMONY - Dřevozplyňující, kombinované a automatické kotle na dřevo a pelety
PDF Příručka k instalaci, zapojení a spuštění kotle BLAZE COMFORT
PDF Návod k obsluze a instalaci kotle BLAZE COMFORT
PDF Technický list kotle BLAZE COMFORT
PDF Návod k řídící jednotce ecoMAX 800D3-E
PDF Návod k řídící jednotce ecoMAX 860D3

Chcete tento kotel?

Přečtěte si, jak postupovat, pokud se vám líbí některý z našich kotlů a chcete si jej pořídit. Prodej a instalace našich kotlů probíhá pouze prostřednictvím proškolených topenářů.

Vyhledejte topenáře

Na naší mapce můžete vyhledat svého nejbližšího topenáře a kontaktovat jej. Topenář vám doporučí nejvhodnější řešení vašeho vytápění a také pomůže vybrat nejlepší model kotle pro váš dům.

Máte dotaz?

Chcete poradit s výběrem kotle, nebo se zeptat na další pobrobnosti? Neváhejte a napište nám! Můžete si také domluvit návštěvu našeho showroomu v Trnávce u Lipníka nad Bečvou.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Zplynovací kotel na dřevo BLAZE COMFORT je zařazen do dotačního programu Kotlíkové dotace

Typ kotle SVT kód
BLAZE COMFORT 15 SVT24334
BLAZE COMFORT 20 SVT24335
BLAZE COMFORT 25 SVT24336
BLAZE COMFORT 30 SVT24337

Více informací